Eksempelvisning

Du ser i øjeblikket dit step i eksempelvisning. Du kan teste, men intet bliver gemt.

Retskilder – hvad er det? - introduktion

“retskilder, de faktorer, som danner grundlaget for at opnå viden om, hvad der er gældende ret.

Lovgivningen (se lov – juridiske love) er den primære retskilde, som altid skal tages i betragtning ved fastlæggelse af retsstillingen, men retspraksis er også en vigtig retskilde, især hvis der foreligger en afgørelse fra Højesteret (se præjudikat) eller en afgørelse fra EU-Domstolen eller fra Menneskerettighedsdomstolen vedrørende Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Andre faktorer, der kan anvendes som retskilder, er fx retssædvaner, aftaler, lovforarbejder, administrativ praksis, administrative retsforskrifter, udtalelser fra Folketingets Ombudsmand samt retsvidenskabens analyser. Herudover anvendes traditionelt også forholdets natur som retskilde.
Der kan ikke opstilles en fast prioritering af retskilderne, idet de i konkrete tilfælde alle kan have betydning for, hvad der er gældende ret.”
© Den Store Danske. Oprindelige forfattere Jørgen Dalberg-Larsen og Jacob Graff Nielsen. Seneste forfatter Mads L.

 

GyldendalsStore

Trin 1: Quiz

Med udgangspunkt i beskrivelsen på foregående side, plus dit kendskab til retskilder får du nu muligheden for at teste din viden omkring retskilder i en lille quiz.
Quizzen er helt personlig, og tjener kun det formål at hjælpe dig til en dybere forståelse af, hvad retskilder er og hvilke faglige begreber du kan støde på i dit arbejde med kilderne.

Såfremt der er elementer du ikke forstår eller vil have uddybet, så spørg din underviser eller kontakt os på via kontaktinformationen andet sted på siden.

Trin 2: Hvad er retskilder?

Hvad er den mest korrekte betegnelse af retskilder?

 • A
  De juridiske bøger, hvor man finder svar på juridiske problemer.
  Desværre svaret var forkert
 • B
  Det materiale, hvoraf juraen/retten (retsreglerne) udledes.
  Tillykke svaret er korrekt
 • C
  De kilder, som aviser og andre medier bruger, når de reporterer om straffesager.
  Desværre svaret var forkert

De rigtige svar er B

De kilder, hvoraf retten udledes, kaldes retskilder. Retskilderne er således de momenter, der generelt må antages at spille en rolle i den juridiske beslutningsproces. De er således en samlebetegnelse for de faktorer, der har indflydelse på beslutningstagerens, typisk dommerens, afgørelse eller vurdering af et retsforhold. Hvilke retskilder, der skal eller kan lægges til grund søges beskrevet i retskildelæren, der dermed er "læren om den juridiske informationssøgning og informations-anvendelse". Kilde: Blume, Peter (1997). Juridisk informationssøgning, 5. udgave. København : Akademisk Forlag.

Trin 3: Internationale retskilder

Hvor opstår internationale retskilder?

 • A
  Udspringer udelukkende fra EU-samarbejdet.
  Desværre svaret var forkert
 • B
  Udspringer af traktater (internationale aftaler) indgået mellem suveræne stater.
  Tillykke svaret er korrekt
 • C
  Domme fra Den Europæiske Unions Domstol.
  Desværre svaret var forkert

De rigtige svar er B

Internationale menneskerettighedskilder udgør en særlig rolle som retskilde på det udlændingeretlige område. Disse kilder bygger på den almindelig folkeret og udspringer fra mellemstatslige organisationer, i hvilken forbindelse Europarådet og FN er de vigtigste. Europarådet er en international organisation, der består af 47 europæiske lande, herunder Danmark.

Trin 4: Lovhierakiet

Hvordan er lovhierakiet for danske retskilder?

 • A
  Lov -> Grundlov -> Vejledning/cirkulære -> Bekendtgørelse (stigende vigtighed)
  Desværre svaret var forkert
 • B
  Vejledning/cirkulære -> Bekendtgørelse -> Lov -> Grundlov (stigende vigtighed)
  Tillykke svaret er korrekt
 • C
  Bekendtgørelse -> Vejledning/cirkulære -> Lov -> Grundlov (stigende vigtighed)
  Desværre svaret var forkert

De rigtige svar er B

En lavere retskilde skal have hjemmel i en højere retskilde. Når ministeren udsteder en bekendgørelse, skal den have hjemmel i en lov, der ligger højere oppe i lovhierakiet. En vejledning eller et cirkulære skal have hjemmel i en bekendtgørelsem som skal have hjemmel i en lov, som ikke må være grundlovsstridig. Hierakiet er derfor: Vejledning/cirkulære -> Bekendtgørelse -> Lov -> Grundlov

Trin 5: Retskilden: Forholdets natur

Hvornår er retskilden 'forholdets natur' relevant?

 • A
  Når der i forhold til et juridisk problem ikke er hjælp at hente i de øvrige retskilder (lovgivning, retspraksis og retssædvaner).
  Tillykke svaret er korrekt
 • B
  Når der i forhold til et juridisk problem ikke er hjælp at hente i lovgivningen.
  Desværre svaret var forkert
 • C
  I miljøsager er forholdets natur af særlig relevans.
  Desværre svaret var forkert

De rigtige svar er A

Kan også beskrives som udtryk for sund juridisk fornuft. Det bruges typisk til at legitimere afgørelser, som ikke direkte kan begrundes i de egentlige retskilder. Som egentlig retskilde er den vanskelig at forholde sig til.

Trin 6: Biblioteket for dig

Har du brug for hjælp, så se mere på kontaktbiblioteket.kb.dk

LOGO

Afslut og del med andre studerende

Tillykke!

Du har nu gennemført kurset.

Hvis du synes godt om guiden og gerne vil dele den med venner og kollegaer kan du gøre følgende: