Eksempelvisning

Du ser i øjeblikket dit step i eksempelvisning. Du kan teste, men intet bliver gemt.

Romerretskilder - introduktion

Formålet med dette læringobjekt er at gøre dig mere fortrolig med at arbejde med Romerretskilder.

Efter du har gennemgået dette materiale, vil du være bedre klædt på for at finde, referere til og henvise til litteraturlisten for de vigtigste romerske retskilder.

Til faget retshistorie har Juridisk Videncenter ved Det Juridiske Fakultet udarbejdet 3 læringobjekter:

Dansk Retshistorie: Kilder og litteratur/Strafferet

Romerretskilder (denne guide)

Forfatningsret

Trin 1: Kilder i opgaver

Kilder i opgaver kan have forskellige formål:

-Objekt – som central kilde at fx analysere, vurdere, kritisere

-State of Art – at skitsere eksisterende forskningsbaserede viden om emnet, som indledning til ens eget arbejde/projekt

-Støtte, fagligt belæg og dokumentation for opgavens påstand, tese

-Metoder og teorier der danner grundlaget

-Som middel til at kritisere eller diskutere andres tekster med.

 

Trin 2: Tre kildetyper

Kildetyper

Man skelner ofte mellem 3 kildetyper:

Primærkilder er de rå/ubearbejdede informationer, fx empiri, cases, dataindsamlinger, “det man skriver om”

Sekundærkilder analyserer de “rå” informationer. Det er de “herskende” teorier i fagområdet, fagets analyseredskaber, begrebs- og teoridannere.

Tertiærkilder sammenfatter og giver indblik og overblik. Fx brede lærebøger, antologier, leksika og opslagsværker

Trin 3: Hvad er romeretskilder for en type kilder?

Retskilder er af typen primær kilde, de er nemlig “det man skriver om”.

Der er dog nogle elementer der er helt anderledes i forhold til almindelige retskilder, og som man skal tage i betragtning når man arbejde med kilder til romersk retshistorie.

Hvis du vil vide mere om hvordan romerske retskilder er bygget, tjek:

Riggsby, A.M. (2010) ‘Sources for Roman Law’, in Roman Law and the Legal World of the Romans: Cambridge: Cambridge University Press, pp. 35–46.

 

Trin 4: Forskel mellem moderne danske retskilder og romerske retskilder

Moderne dansk ret

Romerret

Der er mange ressourcer for at finde hvad der er gældende ret i dag. På hjemmesiden Retsinformation kan man finde alt om de gældende danske love. Historiske dokumenter kan ligeledes findes både på papir for eksempel på biblioteket eller online. Teksten af de fleste romerske love og retsforskrifter er gået tabt, og for dem der er tilbage har vi kun citater eller parafraser.

 

 

 

Trin 5: Forskel mellem moderne danske retskilder og romerske retskilder- fortsat

Moderne dansk ret Romerret
”Siden den 1. januar 1871, hvor Lovtidendeloven trådte i kraft, er den officielle kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser sket ved offentliggørelse af forskrifternes tekst i (det trykte) Lovtidende” (Kilde: Om lovtidende.dk, https://www.lovtidende.dk/Forms/L0500.aspx). Det betyder at der findes en officielle, offentligt autoritativ udgave af alle danske love (i hvert fald fra 1871)

 

Romerriget findes ikke længere (Som du jo ved). Der er ikke nogen offentlige institution der udgiver officielle romerske tekster. Alle de retsforskrifter som vi har, er publiceret af private forlag, og redigeret efter filologiske kriterier.

 

Prøv at overveje og notere ned hvilken betydning denne forskel har på hvordan du arbejder med dine kilder.

Vis hint

For eksempel når du henviser til en danske lovtekst, behøver du ikke at angive Lovtidende i din litteraturliste, da er en selvfølge. Til gengæld er det vigtigt når du laver din litteraturliste at du fortæller hvilken udgave af for eksempel Justitians Corpus Juris Civilis du har brugt, da der ikke findes en officiel udgave, men flere og i diverse oversættelser.

Det følgende tankeeksperiment kan hjælpe dig at forstå denne pointe.

Trin 6: Et tankeeksperiment

Prøv at forestille dig at du er en jurastuderende i år 4016. Du skal skrive en opgave i retshistorie, specifikt om dansk retshistorie. Danmark eksisterer ikke længere og hele verden er forenet i en enkel verdensnation.

Lovtidende udkommer selvfølgeligt ikke længere, og de eneste kilder der eksisterer om dansk ret består af en enkelt udgave af Karnovs Lovsamling (ikke det online værktøj du er vent til at bruge, men papirudgaven).

Bogen har været udgivet flere gange af forskellige redaktører, og den er også blevet oversat til forskellige sprog, da interessen for den gamle dansk ret er blevet stor.

Hvis du citerer fx straffeloven i din opgave, hvordan kan din læser vide hvilken udgave du har brugt?

Vis hint

Du har gengivet den i din litteraturliste!

Trin 7: Hvordan refererer jeg romerretskilder i min opgave?

De fleste kilder til romerret er delt i bøger (liber), en bog består af titler (titulum), titler er delt i love (lex) eller fragmenter (fragmentum).

Den moderne metode for at referere korrekt er ret ligetil.

Man starter med kildens initialer, bog nummer, titel, lov, fragment og til sidst paragraf eller sektions nummer.

I de følgende trin er der nogle eksempler om hvordan man citerer de vigtigste retskilder, dem som med stor sandsynlighed vil du komme til at bruge i din opgave.

Har du spørgsmål eller har du brug for oplysninger om nogle kilder der ikke er dækket af denne guide, husk at du altid er velkommen til at kontakte os  (bibliotek@jur.ku.dk)

Du kan også tjekke denne artikel af Stephen Sass (alle citationseksempler kommer fra Sass’ artikel):

Research in Roman Law; a Guide to the Sources and their English Translations: Law Library Journal, 1963, Vol. 56(3), p. 210

Trin 8: Sådan refererer du til Justinians Corpus Iuris Civilis

Keiser Justinian er en central skikkelse i romerretshistoriens vigtigste kilde: Corpus Iuris Civilis (Den borgerlige lovbog) der består af Digesterne, Institutiones,  Codex og Novellerne

Navnet Corpus Juris blev først indført i det 16de årh.

Af disse fire er det Digester der er det mest anvendte.

Mosaic of Justinianus I - Basilica San Vitale (Ravenna).jpg
Kilde: Wikipedia

Digesta

 1. D. eller Dig. – Digesta består af 50 bøger delt i titler og love (leges), længere tekster er delt i paragrafer eller sektioner:

Eksempel D. 1. 3. 32. står for Digesta, første bog, titel 3, 32.

Institutiones

”Håndbog” for jurastuderende den består af fire bøger delt i titler eller sektioner. For eksempel I. 3, 26, 2 står for tredje bog, titel 26, sektion 2.

Codex  Justinianus

Består af tolv bøger delt i titler som er delt i love (leges). Lovene er delt i paragrafer og sektioner: C, 2, 4, 8, 3 henviser til den anden bog, fjerde titel, lov nr. 8, paragraf eller sektion nr. 3.

Novellae

Indeholder 184 forordninger der citeres således:

N (eller Nov.) 118, 2, 4 (fjerde sektion af anden kapitel af den 118ende forordning)

Trin 9: Sådan refererer du til Gaius Institutiones

Teksten af Gaius’ institutiones blev opdaget af Barthold Georg Niebuhr

Kilde: Wikipedia

(søn af Carsten Niebuhr)  i en palimpsest opbevaret i Veronas kapitelsbibliotek. Den består af fire bøger opdelt i sektioner.

G. 2, 69 hedder Gaius Institutiones anden bog, sektion nr. 69

Trin 10: Hvor finder jeg romerretskilder?

Mange af kilderne til romerret kan findes online ved at søge i bibliotekets database Rex, eller i andre databaser som archive.org eller i Google books.

Corpus Iuris Civilis

På latin: Krugers udgave af Corpus Iuris Civilis i to voluminer er tilgængelige online via Cambridge University Press:

Institutiones and Digesta

Codex Iustinianus

S.P. Scotts engelske oversættelse af Corpus Iuris Civilis og andre lovværker er tilgængelig via Hein online. Det er vigtigt at understrege at oversættelsen ikke er betragtet som videnskabelig korrekt.

Alan Watson har oversat Justitians Digesta  i fire voluminer. Justinians Institutiones  oversat af John baron Moyle  findes  på archive.org


Biblioteksressourcer (links)

Trin 11: En lille test

Gå på Rex og find den engelske oversættelse af Justinians Digesta oversat af Alan Watson.

 

Biblioteksressourcer (links)

Find denne paragraf: D. 1, 3, 22, hvilke af disse to tekster svarer til paragrafen?

 • A
  When a law pardons something as to the past, it impliedly forbids it for the future
  Tillykke svaret er korrekt
 • B
  We should certainly not change points which have always had a single definite interpretation
  dette er D, 1, 3, 23. Prøv at gå tilbage til trin 8, og tjek hvordan man refererer til Justinians Corpus Juris Civilis

De rigtige svar er A

Trin 12: Husk at gengive dine kilder i opgaven

Referencer, citater og litteraturlister i opgaven

Når du bruger andres tekster, teorier, undersøgelser, meninger osv, skal du altid anføre kildehenvisninger. Det skal følge en ensartet form (også kaldet en referencestandard, fx APA-standard).

Det er et krav til alle opgaver i videregående uddannelser.

 

Trin 13: Husk Litteraturlisten!

Litteraturlisten

Du skal altid have en fyldestgørende referenceliste – litteraturliste til de kilder du har brugt i opgaven. Også til andre informationskilder end bøger og artikler:

Fx internetsider, interviews, videooptagelser, blogs, avisartikler, tidsskriftsartikler, film, tv-udsendelser, mundtlige udtalelser osv.

 

Trin 14: Mere hjælp til referencer – tjek her!

IVA (Det Informationsvidenskabelige Akademi) har lavet en flot side om udarbejdelsen af bibliografiske referencer – se  her på siden “Referér korrekt

Har du spørgsmål eller nogen kommentarer vedrørende denne vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os.

bibliotek@jur.ku.dk

God fornøjelse!

Du kan også tjekke denne vejledning:

(mere…)

Afslut og del med kollegaer

Tillykke!

Du har nu genneført guiden.

Hvis du synes godt om guiden og gerne vil dele den med venner og kollegaer kan du gøre følgende: